Opinia kominarska

Po wykonanych sprawdzeniach i badaniach przewodów kominowych sporządzamy  następujące opinie kominiarskie:

1. OPINIA KOMINIARSKA DO SANEPIDU

Taka opinia kominiarska potrzebna jest w momencie otwierania lokalu gastronomicznego, usługowego, przedszkola, żłobka, przy dokonywaniu zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na usługowy. Stacja Sanitarno-epidemiologiczna będzie wymagać od nas, jako przyszłych właścicieli lokalu pozytywnej opinii kominiarskiej zaświadczającej o skutecznym działaniu wentylacji wraz z wykonaniem pomiaru ile wymian powietrza jest przez tą wentylację realizowanych (krotności wymian powietrza). Taki pomiar wykonujemy przy pomocy profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Wykonujemy sprawdzenia i pomiary wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Jeżeli w trakcie wykonywanych sprawdzeń kominowych stwierdzimy jakieś uchybienia lub usterki, nieprawidłowości dyskwalifikujące zastaną wentylację do użytkowania zgodnym z przyszłym przeznaczeniem – usuwamy je a wentylację dostosowujemy do wymagań sanepidowskich. Dzięki temu, że usługi kominiarskie świadczone przez naszą firmę są kompleksowe i obejmują pełen zakres usług kominiarskich, możemy na zlecenie przekształcić i przebudować wentylację aby dostosować ją do norm i przepisów aby później móc wystawić pozytywną opinię kominiarską.

W ramach dostosowywania wentylacji do istniejących przepisów wykonujemy takie prace jak:

 • montaż brakującej instalacji wentylacyjnej wywiewnej i nawiewnej;
 • zamiana i przełączenia nieprawidłowych podłączeń wentylacyjno-kominowych;
 • montaż kratek wentylacyjnych;
 • wykonanie brakujących podłączeń do przewodów kominowych;
 • udrożnienie zatkanych lub zagruzowanych przewodów kominowych;
 • montaż nasad kominowych wzmacniających ciąg kominowy;
 • wszystkie inne czynności mające na celu stworzenie sprawnej i skutecznej wentylacji w zgodzie z wymogami sanitarnymi i zaleceniami innych organów oraz instytucji.

Warunki jakie musi spełniać wentylacja w zależności od przeznaczenia lokalu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 147.

 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
 2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa, konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

 

§ 148.

 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.

 

§ 149.

 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

 

§ 150.

 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
 2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.

Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej:

 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h,
 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną
 • w mieszkaniu dla 3 osób – 30 m3/h,
 • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h,
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h,
 • dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,
 • dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h,
 • dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h,
 • dla pokoju mieszkalnego 30 m3/h,
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.

 

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien odbywać się przez:

 • skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników;
 • nawiewną wentylację mechaniczną lub inne urządzenia nawiewne – w przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych;
 • nawiewniki (gdy okna charakteryzują się współczynnikiem infiltracji mniejszym niż 0,3 m3/(m·h·daPa2/3) – mogą być usytuowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub w przegrodzie zewnętrznej pod oknem. Strumień objętości powietrza, przepływający przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:
 • od 20 m3/h do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
 • od 15 m3/h do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna, przy czym powinny zostać spełnione następujące warunki:
 • w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50{aacd949fb867af6fa1fd451f89a37f2453bf57524266ca84256d2c1fe01f6255} powierzchni.
 • urządzenia nawiewne, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Szczelność na przenikanie powietrza

 • w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza;
 • w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/ (m·h·daPa2/3), a w pozostałych przypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m·h·daPa2/3). Przeciętne mieszkanie dla rodziny 3-4 osobowej wymaga wentylacji o przepływie strumienia powietrza 150 do 175 m3/h, czyli ok. 40 m3/h na jednego mieszkańca. Normatywny współczynnik infiltracji wynosi od 0,5 do 1 m3/hdaPa2/3 na 1 m długości szczelin. Jedno okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1,5 x 2 m ma łączną długość szczelin 8,5 m, a normalne drzwi ok. 6 m. Wynika z tego, że łączna długość szczelin o wymaganej normą przepustowości przepływu powietrza, powinna w przeciętnym mieszkaniu wynosić ok. 150-300 m. Aby zapewnić możliwość przepływu wymaganego przez normę strumienia powietrza, należałoby wyposażyć mieszkanie w otwory drzwiowe i okienne o powierzchni ok. 100 m2. Wynika z tego, że:
 • okna muszą mieć możliwość przepuszczania okresowo większego strumienia powietrza (np. przy wzroście zawartości wilgoci w powietrzu w pomieszczeniu);
 • powinna istnieć możliwość łatwego regulowania strumienia powietrza napływającego do pomieszczenia;
 • system regulacyjny powinien działać niezależnie od obecności i woli mieszkańców, bez angażowania energii zewnętrznej.

 

Słowa kluczowe po których znaleziono tą podstronę:

 • opinia kominiarska warszawa
 • opinia kominiarska do sanepidu
 • opinia kominiarska do gazowni
 • opinia kominiarska wskazująca miejsce do podłączenia pieca gazowego
 • opinia przyczyna usterki kominowej
 • opinia kominiarska złą wentylacja
 • opinia kominiarska instalacja gazowa
 • opinia kominiarska lokal gastronomiczny
Call Now ButtonZadzwoń do kominiarza